Toppbanner Minimer

  
Om å bo i borettslag

 

  
Text/HTML Minimer

Hva er et borettslag?
Borettslagets oppgave er å skaffe andelseierne bruksrett til egen bolig i borettslagets eiendom.
Et borettslag er et selskap som eies av de som bor der i fellesskap. Borettslaget eier bygninger og tomt. Tallet på andeler i borettslaget er det samme som antall leiligheter. Å eie en andel i et borettslag innebærer at man har eksklusiv bruksrett til en bestemt leilighet, samt felles bruksrett(sammen med de andre andelseierne) til fellesarealene i borettslaget. En person kan bare eie en bolig i borettslaget.

Hva ligger i felleskostnadene(Husleien)
Felleskostnadene betales inn til borettslaget for å dekke borettslagets drift og eventuelt renter og avdrag på fellesgjeld.

Drift
Felleskostnadene dekker drift av borettslaget, for eksempel kommunale avgifter, eiendomsskatt, vedlikehold, bygningsforsikring, varmtvann, strøm på fellesareal, kabeltv, vaktmestertjenester, styrehonorar og betaling for boligbyggelagets tjenester.

Fellesgjeld
Som andelseier i borettslaget svarer du for din del av borettslagets felles gjeld. Din del er regnet ut på bakgrunn av en fordeling mellom leilighetene i borettslaget, slik at de som har størst bolig betaler mest.
Leilighetens andel av den gjelden som borettslaget har blir oppgitt i forbindelse med kjøp av leiligheten. Når du kjøper nybygd leilighet, er det mulig å betale inn hele innskuddet, men det er ikke sikkert det lønner seg privatøkonomisk. Borettslag forhandler seg normalt fram til gode vilkår på sine lån. Det kan bli dyrere om du låner 1,5 million kroner i banken selv, enn å betale 500 tusen kroner i innskudd og ha 1 million kroner i fellesgjeld.
Renteutgiftene på fellesgjelden er fradragsberettiget ved likningen, på samme måte som renter på lån andelseieren har tatt opp for å dekke innskuddet. Ved årsskiftet sender boligbyggelaget ut en oversikt til hver andelseier om hvor stort beløp som kan trekkes på selvangivelsen og hvor stor andel av borettslagets gjenværende fellesgjeld som ligger på den enkelte bolig.

Hvem bestemmer i borettslaget
Generalforsamlingen er borettslagets øverste myndighet.
Årlig avholdes generalforsamling, der andelseierne går gjennom regnskap, budsjett og stemmer over forslag til utbedringer og fellestiltak. Borettslaget er demokratisk styrt - en bolig gir en stemme. Generalforsamlingen velger et styre som tar seg av daglig drift.
Styrets oppgave er å lede den daglige drift av borettslaget i samsvar med lov, vedtekter og vedtak i generalforsamlingen. Styret skal ta alle avgjørelser som ikke, i lov eller vedtekter, er lagt til generalforsamlingen. Generalforsamlingen skal uansett ta avgjørelser i saker som går ut over normal drift, det kan være låneopptak, utbygging / ombygging av eiendommen eller kjøp og salg av fast eiendom.


Hvem har ansvaret for vedlikehold
Hovedregelen er at borettslaget har ansvar for alt utvendig vedlikehold, det vil si fellesarealer, bygninger og tomt. Borettslaget har dermed ansvar for ytre vedlikehold, som for eksempel fasade, tak, ytterdører, oppganger, sentralfyr og utskiftning av hele vinduer med ramme. I tillegg omfatter borettslagets vedlikeholdsansvar felles rørsystem og ventilasjon eller fellesdelen av det elektriske anlegg.
I din egen leilighet har du som beboer ansvaret for vedlikeholdet og kan dermed innrede og pusse opp slik du selv vil, så lenge du ikke berører bærende konstruksjoner, felles rørsystem og ventilasjon eller fellesdelen av elektriske anlegg. Du bør uansett kontakte styret, særlig om du skal modernisere badet.

Borettslaget har felles forsikringer som dekker bygninger mot brann, vannskader og lignende. Tap etter innbrudd og andre skader som bare berører din leilighet omfattes ikke av denne forsikringen. Derfor trenger du egen innboforsikring.

Hva er et boligbyggelag
Boligbyggelaget er et selskap som bygger, omsetter og forvalter boliger. Boligbyggelagene er forretningsfører og tjenesteleverandør til borettslagene. Det vil si at de krever inn de månedlige fellesutgiftene, står for regnskapsføring, økonomirapportering til styret, håndterer lån og forsikringssaker og gir styret teknisk, juridisk og økonomisk rådgivning. Forvaltningsavdelingen i boligbyggelaget kan i sammenheng med dette være en samtalepartner for styret. Boligbyggelagene arrangerer kurs for borettslagsstyrer og kan sette opp langsiktige planer for vedlikehold av borettslaget.
I tillegg forhandler boligbyggelagene frem medlemsfordeler og rabatter på en rekke områder. Boligbyggelagene har også eiendomsmeglere og kan drive andre boligrelaterte tjenester som for eksempel vaktmester og barnehage samt omsorgstjenester. Boligbyggelaget eies av medlemmene.

Boligbyggelaget og borettslaget.
Tilknytningsforholdet mellom borettslag og boligbyggelag gir medlemmene i boligbyggelaget mange rettigheter. De har vanligvis forkjøpsrett* til ledige boliger i borettslag tilknyttet boligbyggelaget, rett til å opparbeide ansiennitet for å kunne sikre seg ny bolig, og rett til å dra nytte av boligbyggelagets forvaltningsorganisasjon etc.
Beboere i tilknyttede lag er kollektivt med i Borettslagenes sikringsfond. Dette innebærer at du som andelseier slipper økte felleskostnader hvis naboer misligholder sin andel av borettslagets felleskostnader.
Boligbyggelaget har lang erfaring med vedlikehold, utbedringer, juridiske og økonomiske spørsmål, og undersøkelser har vist at boligbyggelagets forvaltningshonorar gjerne er lavere og omfatter flere tjenester enn hva andre kan tilby.


*) Forkjøpsrett betyr at medlem med lengst ansiennitet i har fortrinnsrett ved kjøp av bolig, d.v.s at man har rett til å tre inn i høyeste bud. Når nybygde boliger selges, får den med best ansiennitet velge først.