Ny i styret


Å være styremedlem i et borettslag eller sameie kan være både interessant og givende, men styrevervet innebærer også mange plikter og et stort ansvar. Her får du oversikt over de viktigste oppgavene og ansvarsområder du har som styremedlem.

Styrets oppgaver og plikter
Det er styret, med styreleder i spissen, som leder boligselskapet.Styret er valgt for å ivareta beboernes felles interesser. Det er dermed styrets oppgave å gjennomføre vedtakene som har blitt fattet av generalforsamlingen eller sameiemøtet, og å forvalte boligselskapets bygningsmasse og eiendommens verdier til beboernes beste. Samtidig bør styret ha et overordnet mål om å skape et godt bomiljø.

Drift av boligselskapet innebærer også å ha oversikt over økonomien, fastsette boligselskapets budsjetter og felleskostnader, gjennomføre HMS- arbeid, beslutte vedlikehold av bygninger og fellesarealer. Andre oppgaver kan også være å bestille vaktmestertjenester, brøyting og renhold, samt å engasjere håndverkere og entreprenører til oppussing- og rehabiliteringsprosjekter. Styret fatter sine vedtak i styremøter som avholdes så ofte dette trengs.

Styrets ansvar
Styret velges av eierne i boligselskapet for en periode på to år. I denne perioden har du som styreleder eller styremedlem et personlig ansvar for å overholde pliktene som inngår i styrevervet. Avtaler som er inngått med tjenesteleverandører og samarbeidspartnere gir ikke fritak for ansvaret. Tvert i mot skal styret sikre at driftsavtalene oppfylles og utføres på en forsvarlig måte.

Dersom personer eller gjenstander skades som en følge av at styret ikke følger opp sine plikter, kan det enkelte styremedlem bli holdt personlig ansvarlig. Slike situasjoner oppstår heldigvis ytterst sjelden, og du som styremedlem vil i de fleste tilfellene være dekket av boligselskapets styre-ansvarsforsikring.

Styrearbeid og honorar
Styrearbeid gir ofte bred kontakt med mange av beboerne i boligselskapet.Det kan dukke opp situasjoner som konflikter mellom naboer eller beboere som bryter boligselskapets ordensregler, eller at noen ikke overholder sine økonomiske forpliktelser som for eksempel betaling av felleskostnadene. Styret har et ansvar et ansvar for å løse slike situasjoner på en rettferdig måte og i henhold til lover og vedtekter. Styremedlemmene må også være klar over taushetsplikt i alle saker som handler om noens personlige forhold.

Beboerne forventer ofte stor grad av tilgjengelighet fra styret, og spesielt styrelederen. Styret mottar mange spørsmål og henvendelser fra beboerne, og forholdet mellom ris og ros kan være ubalansert. Styrevervet kan derfor, noen ganger, oppleves som krevende både når det gjelder bruk av tid og energi.

Du mottar et honorar for arbeidet du gjør i styret. Størrelsen på honoraret fastsettes av generalforsamlingen eller sameiemøtet, og varierer fra et boligselskap til et annet. Ofte vil styret få et honorar som de fordeler seg imellom i tråd med vedtak i styret. Det vil være naturlig å fordele honoraret i forhold til arbeidsbelastning og ansvar.

Link til kurs for styremedlemmer.